Algemene voorwaarden

Art.1 : Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offerten van Audad en op alle overeenkomsten gesloten met Audad. Door het sluiten van een overeenkomst erkent koper deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Wanneer in een aanvraag, opdracht of opdrachtbevestiging van koper bepalingen of voorwaarden voorkomen die in strijd zijn met de voorwaarden van Audad worden deze niet geaccepteerd, tenzij ze door Audad schriftelijk zijn aanvaard. Koper kan zich hierbij niet beroepen op het gewoonterecht.

Art.2 : Totstandkoming van de overeenkomst 
De offerten van Audad zijn volstrekt vrijblijvend. Enkel de opdrachtbevestiging door Audad is voor haar bindend. Elke bestelling door de koper verricht, verbindt de koper op onherroepelijke wijze. Zo de bestelde koopwaren niet geleverd kunnen worden zal Audad dit binnen redelijke termijn melden met terugbetaling aan de koper van het betaalde voorschot zonder dat hieruit voor de koper enig recht op schadevergoeding uit welke hoofde ook jegens Audad ontstaat.

Art.3 : Servicerapport 
Na de uitvoering van de prestaties zal een servicerapport aan de klant worden afgeleverd. Door ondertekening van het servicerapport verklaart de klant dat de prestaties correct zijn uitgevoerd en bevestigt de klant de juistheid van de rekening, welke navolgend gefactureerd wordt. Door ondertekening van het servicerapport aanvaardt de klant de factuurvoorwaarden, die gepubliceerd staan op de website van Audad, www.audad.be, voor alle rechtshandelingen.

Art.4 : Levering 
De leveringstermijn gaat in op het ogenblik van schriftelijke opdrachtaanvaarding door Audad behoudens in geval koper nog bijkomende gegevens met het oog op de levering dient te verstrekken. De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij wijze van inlichtingen en bij benadering. Hieruit kan voor koper nooit enig recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ontstaan. Art.5 : Annulering van de bestelling. Elke annulering van een bestelling door de koper dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de prijs van de bestelling, tenzij de werkelijke schade bij annulering hoger ligt, dan zal een vergoeding verschuldigd zijn ten belope van dit bedrag.

Art.5 : Protest en Risico 
Vervoer en verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De goederen reizen steeds vanaf het vertrek op risico van de koper, zelfs in geval van franco verkoop. Zelfs wanneer Audad medewerking verleent aan vervoer, inladen en/of ontladen, zal Audad in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade aan de goederen, of schade geleden door de vervoerder of derden uit welke hoofde ook. Eventuele klachten omtrent de koopwaar moeten ingediend per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na levering van de koopwaar. De termijn vermeld in art. 1648 BW wordt bepaald op 14 dagen. Om het even welke transformatie van de koopwaar doet het recht op protest vervallen. Het protest laat de koper niet toe de betaling uit te stellen. Wanneer Audad de gegrondheid van de klacht erkent, is de verbintenis beperkt zoals bepaald in art. 10 aansprakelijkheid. Terugzending van goederen wordt slechts aanvaard mits Audad daartoe schriftelijke toelating geeft, en enkel voor rekening en op risico van de koper.

Art.6 : Betaling 
Alle facturen zijn contant betaalbaar dit door overschrijving op rekening van Audad.

Kortingen onder welke benaming dan ook mogen niet in rekening gebracht worden behoudens uitdrukkelijke andersluidend schriftelijk akkoord.

Bij de betaling is schuldvergelijking niet toegestaan.

De koper die op de vervaldag nog niet betaald heeft, is vanaf die datum van rechtswege en zonder enige aanmaning of ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd aan 1% per maand over het uitstaande bedrag. Evenzeer is de koper die op de vervaldag niet betaald heeft, van rechtswege en zonder dat enige aanmaning vereist is, gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding ad 10% over het uitstaande bedrag, dit ten titel van schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke onkosten, zoals daar zijn personeels-en administratiekosten ontstaan door de niet tijdige betaling. Deze vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal minimum € 100,00 bedragen.

Elke vertraging in de betaling of in de uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen, de weigering of het protest van een wisselbrief hebben tot gevolg dat alle verschuldigde sommen onmiddellijk eisbaar worden. Eveneens worden de lopende orders geschorst zonder enige vergoeding en kan Audad de teruggave eisen van reeds verkochte koopwaar.

De prijs is steeds franco van de te leveren koopwaar voor zover er geen speciale behandeling noodzakelijk is.

Bij contractbreuk zal het reeds gestort voorschot als verworven worden beschouwd voor de reeds gemaakte kosten. Alle andere kosten worden afzonderlijk aangerekend.

De facturen zijn betaalbaar te Bilzen. B.T.W. en alle andere belastingen zijn steeds ten laste van de koper.

Art.7 : Eigendomsvoorbehoud
Zolang koper geen volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten heeft verricht, blijven de geleverde goederen voor rekening van koper doch in eigendom voor Audad. Koper verplicht zich ertoe de geleverde koopwaar te laten verzekeren vanaf de levering tot de volledige afbetaling ervan.

Art.8 : Informatie
Koper erkent van Audad alle nuttige inlichtingen, informatie en raadgevingen in de breedste zin van het woord te hebben gekregen vooraleer de koopwaar te hebben besteld. Audad spant zich ertoe in zo recent mogelijke gegevens te kunnen meedelen, doch Audad kan nooit aansprakelijk worden gehouden indien zou blijken dat de verstrekte informatie ten gevolge van de voortdurende evolutie in de informaticawereld achterhaald zou blijken.

Art.9 : Aansprakelijkheid 
Audad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde keuze van koopwaar door de koper alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. Audad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolmaaktheden, fabricagefouten, conceptiefouten en dergelijke der koopwaar, alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. Audad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het leveren van koopwaar dewelke niet beantwoordt aan de laatste stand der techniek, daar de techniek inzake informatica voortdurend aan evolutie onderhevig is, noch voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. Indien de klacht van de koper gegrond is, heeft Audad het recht de levering te herstellen, dan wel de geleverde koopwaar te vervangen, dan wel de koopwaar terug te nemen, tegen terugbetaling van de door koper betaalde prijs, dit naar eigen keuze van Audad. Elke aansprakelijkheid van Audad vervalt wanneer blijkt dat koper benodigdheden gebruikt heeft die niet beantwoorden aan de door leverancier van de koopwaar vastgestelde normen, of blijkt dat hij de normale voorzichtigheid niet in acht neemt bij de behandeling van de koopwaar, welke noodzakelijk is bij de behandeling van delicate apparatuur. Onder andere dient voor elke verplaatsing van de apparatuur de leeskop van de harde schijf te worden vastgezet. Audad zal nooit gehouden zijn tot enige welkdanige schadeloosstelling of terugbetaling ook, buiten het in dit artikel vermelde. Meer bepaald zal Audad niet verantwoordelijk zijn voor enige rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit het kwijtraken van gegevens, noch voor economische schade ten gevolge van het niet-beschikbaar zijn van gegevens door een gebrekkige functionering van de koopwaar. De aansprakelijkheid van Audad wordt ook uitdrukkelijk uitgesloten voor schade die het gevolg is van externe factoren zoals kwaliteit van de geleverde stroom, alsook om het even welke accidentele oorzaken zoals brand, water, instorting van gebouwen, enz…Audad kan niet aansprakelijk worden gesteld zo zij haar verbintenis, om redenen buiten haar wil, niet kan vervullen. In geval van betwisting omtrent de aard en de oorzaak van de schade, zullen partijen in onderling overleg een onafhankelijk deskundige aanstellen die dan zal dienen vast te stellen of de oorzaken van de schade voortkomen uit elementen welke buiten het normaal voorzichtig gebruik van koopwaar vallen.

Audad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken, alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade, tenzij Audad deze gebreken kende. In het bijzonder geldt het voorgaande ook voor ongemerkt door derden ingebrachte elementen, zgn. virussen die op een gegeven ogenblik het gebruik van de computer of in de delen ervan (inbegrepen het of de programma's) onmogelijk maken of belemmeren.

Audad zal bij de uitvoering van de haar opgedragen prestaties (onderhouds- en reparatiewerken) noch voor de rechtstreekse, noch voor de onrechtstreekse schade aansprakelijk zijn.

De garantievoorwaarden van producten zijn wettelijk vastgelegd door de constructeurs en zullen als dusdanig gehanteerd worden om te bepalen welke onderdelen van de interventie binnen de garantievoorwaarden vallen.

Art.10 : Installatie
Indien Audad bij de levering van de koopwaar installatiewerkzaamheden moet uitvoeren is Audad enkel aansprakelijk voor de goede uitvoering van de installatiewerkzaamheden als dusdanig : koper zelf moet ervoor zorgen dat de omgeving waarin, en het toestel waaraan de installatie moet gebeuren, conform is om een goede aansluiting mogelijk te maken.

Art.11 : Geschillen 
Alle geschillen die omtrent overeenkomsten met Audad zouden ontstaan behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Tongeren en worden beheerst door het Belgisch recht. Audad behoudt zich het recht voor elke betwisting met koper aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de koper

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x